Nhuệ Giang đến đón Xuân Trường trong ngày tuyển Việt Nam “xả trại”

Nhuệ Giang đến đón Xuân Trường trong ngày tuyển Việt Nam “xả trại”

Nhuệ Giang cũng là người đưa Xuân Trường đến hội quân vào hôm 16/9Tuấn Anh, Văn Thiết sẽ về nhà ngườ