Kết quả Olympic Tokyo 2020: Quách Thị Lan dừng bước trước những đối thủ rất mạnh

Kết quả Olympic Tokyo 2020: Quách Thị Lan dừng bước trước những đối thủ rất mạnh

Phần thi dưới mưa của Quách Thị Lan tại Olympic Tokyo Quách Thị Lan không thể tạo nên bất ngờ, cô kế